Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
„FUNDACJI MARCINA GORTATA MG 13”
Z DNIA 02.01.2017r.

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszej umowy Strony nadają poniżej wskazanym pojęciom odpowiednio przypisane im znaczenie:

 1. Regulamin Sklepu Internetowego „Fundacji Marcina Gortata MG 13” (w skrócie: Regulamin) oznacza niniejszy dokument przyjęty i uchwalony decyzją zarządu „Fundacji Marcina Gortata MG13” wraz ze wszelkimi załącznikami do niego oraz ewentualnymi zmianami.
 2. Fundacja oznacza „Fundację Marcina Gortata MG13”, ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340170, NIP: 7252012443, REGON: 100766160.
 3. Polityka Prywatności Sklepu Internetowego „Fundacji Marcina Gortata MG13” (w skrócie: Polityka Prywatności) oznacza dokument przyjęty i uchwalony decyzją zarządu „Fundacji Marcina Gortata MG13” wraz ze wszelkimi załącznikami do niego oraz ewentualnymi zmianami, który określa zasady pobierania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych przez Fundację od Klientów w trakcie prowadzenia Sklepu Internetowego.
 4. Użytkownik to każda osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma możliwości zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na  stronie internetowej Fundacji, w tym w Sklepie internetowym.
 5. Klient to każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która była użytkownikiem jednak po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu do Sklepu internetowego ma możliwości korzystania z niego i dokonywania Zamówień w ramach Sklepu.
 6. Sklep internetowy (Sklep) to serwis internetowy dostępny bezpośrednio pod adresem: www.sklep.mg13.com.pl, jako podstrona strony głównej www.mg13.com.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może zapoznać się z informacjami dotyczącymi Towarów, a Klient może składać Zamówienia.
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 8. Umowa– umowa sprzedaży towarów zawarta pomiędzy Klientem a Fundacją za pomocą platformy sprzedażowej dostępnej w ramach Sklepu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 9. Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, złożone przez Klienta za stronie internetowej Sklepu.
 10. Konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy obowiązującego prawa nadają zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

§ 2. Zasady Ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, który jest prowadzony przez Fundację bezpośrednio pod adresem: www.sklep.mg13.com.pl, jako podstrona strony głównej www.mg13.com.pl.
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy w szczególności:
  1. zasad dostępności sklepu internetowego przez użytkowników,
  2. rejestracji użytkownika oraz niezbędnych danych do uzyskania statusu klienta,
  3. zasad korzystania ze sklepu internetowego,
  4. sposobu i warunków składania Zamówień w ramach sklepu internetowego
  5. zasad zawierania umów sprzedaży w ramach sklepu internetowego,
  6. sposobu płatności i dostarczania towarów,
  7. procedury reklamacji,
  8. możliwości odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. Minimalne wymaganie przeglądarek:

– Internet Explorer wersja od 10

– Mozilla Firefox wersja od 35

– Google Chrome wersja od 40

– Opera wersja od 27

– Safari wersja od 8

b.  Systemy operacyjne:

– MS Windows od 7

– Android wersja od 4.1

– iOS wersja od 8.1

ISTOTNE !!! – włączona obsługa JavaScript

 1. Informacje o Towarach podane na w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Z uwagi na indywidualne ustawienia komputera Klienta istnieje ryzyko powstania różnić pomiędzy rzeczywistym wyglądem towaru, a wyglądem na komputerze Klienta (takie jak: kolor, proporcje itd.) – za takie różnice Fundacja nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [….]. Dodatkowo każdy Klient ma możliwość pobrania regulaminu i sporządzenia jego wydruku, bądź otrzymania go w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy po uprzednim złożeniu takiego zgłoszenia podczas rejestracji użytkownika.
 4. Zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pobieranych od Klientów określa Polityka Prywatności Sklepu Internetowego „Fundacji Marcina Gortata MG13”.

§ 3. Procedura rejestracji klienta, obowiązki klienta

 1. Do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności składania zamówień i zawierania umowy sprzedaży niezbędnym jest rejestracja danego użytkownika i uzyskanie statusu klienta.
 2. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego i polega na wypełnieniu go odpowiednimi treściami, w tym danymi osobowymi oznaczonymi jako obowiązkowe i wyrażeniu zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. W trakcie rejestracji Klient dokonuje wyboru czy dokonuje rejestracji jako Konsument, czy też jako Przedsiębiorca ze wszelkimi tego konsekwencjami, w tym związanymi z prawem do odstąpienia od umowy przysługującym wyłącznie Konsumentom zgodnie z § 6 Regulaminu.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracji, zgodnie z pkt. 2, na podany adres mailowy Klienta zostanie wysłana wiadomość, która wymaga zaakceptowania celem uaktywnienia założonego konta i uzyskania przez Użytkownika statusu Klienta.
 5. Klient może dokonywać zmiany danych podanych w trakcie rejestracji Konta, po zalogowaniu się na konto. Klient ma prawo w każdym czasie usunąć konto.
 6. Fundacja zastrzega możliwość odmowy danemu Użytkownikowi rejestracji i uzyskania statusu Klienta, bądź pozbawienie lub ograniczenie Klienta w możliwości korzystania ze Sklepu internetowego, w tym usunięcie konta, w przypadku naruszenia przez Użytkownika bądź Klienta niniejszego Regulaminu. W szczególności w sytuacji gdy:
  1. Użytkownik podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, bądź wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. Klient dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
  3. Użytkownik / Klient dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Fundację za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Fundacji i jej Fundatorów.
 7. Użytkownik, któremu odmówiono rejestracji, bądź którego pozbawiono prawa do korzystania ze sklepu (tj. który utracił status Klienta), nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Fundacji.
 8.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania oraz w sposób jak najmniej uciążliwy dla innych Użytkowników, Klientów i Fundacji,
  2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 9. Fundacja zastrzega sobie uprawnienie do usunięcia konta Klienta założonego w Sklepie Internetowym, w przypadku gdy upłynęło 12 miesięcy od ostatniego logowania się Klienta do konta.

§ 4. Składanie zamówień, zawarcie umowy sprzedaży

 1. By dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient musi zalogować się na posiadane Konto, a następnie wybrać określony Towar, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, a następnie wysłać zamówienie do Fundacji.
 2. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki). Ceny nie zawierają kosztów dostawy, bowiem kwota ta uzależniona jest od wartości oraz wielkości zamówienia i podawana jest przy wyborze sposobu dostawy towaru. Koszty dostawy uwidaczniane są w trakcie realizacji zamówienia.
 3. Logowanie odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanego podczas rejestracji konta Użytkownika. Każdorazowe logowanie Klienta stanowi akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodawanie do koszyka.
 5. W trakcie wyboru Towarów – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient w panelu „Mój koszyk” ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru oraz jego ilości, w tym usunięcie Towaru.
 6. Po naciśnięciu przycisku „Zamawiam” należy dokonać wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, a także wskazać czy wymagana jest faktura VAT, a jeżeli tak to wpisać wymagane dane oraz wysłać zamówienie. Do momentu wysłania zamówienia Klient  ma możliwość modyfikacji części, bądź anulowania całości Zamówienia.
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia i stanowi ono etap poprzedzający wysłanie zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia – ilości poszczególnych towarów, ich ceny oraz ceny łącznej zamówienia wraz kosztami dostawy i innymi kosztami jeżeli występują,
  2. wybranej metody płatności,
  3. wybranego sposobu dostawy,
  4. przewidywanego czasu wysłania towaru i dostawy,
 8. Wysłanie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru lub towarów. Wysłanie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.
 9. Złożenie i wysłanie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Fundację. Za przyjęcie zamówienia uważa się przekazanie informacji wskazanej w ust. 10. Umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia zamówienia przez Fundację.
 10. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji stanowiąca  potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z informacją o numerze złożonego Zamówienia.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Sklep Internetowy oraz Fundacja przyjmuje zamówienia wyłącznie przez stronę internetową. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania, uwzględniając dostępność poszczególnych towarów.

§ 5. Dostawa i metoda płatności

 1. Dostawa Towarów dokonywana jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na adres wskazany w panelu klienta, lub złożony w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawa Towarów możliwa jest także poza jest granice Rzeczpospolitej Polskiej jednak dostępność takiej dostawy oraz jej koszty wymagają uprzedniego uzgodnienia z Fundacją oraz uzyskania pisemnej zgody Fundacji na taką transakcję.
 3. Dostawa odbywa się:
  1. przesyłką listowną wysyłaną za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.,
  2. przesyłką kurierską wysłaną za pośrednictwem firmy kurierskiej, której wyboru dokonał Klient w trakcie składania zamówienia,
  3. poprzez odbiór osobisty w siedzibie Fundacji.
 4. Koszty dostawy są różne w zależności od wielkości przesyłki, miejsca jego przeznaczenia oraz wybranego sposobu dostawy. Koszty dostawy każdorazowo zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 5. Wysyłka Towaru następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Fundacji w sytuacji wyboru płatności zgodnie z ust. 8 lit. a i b lub w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia jeżeli wybrano płatność zgodnie z ust. 8 lit. c i d.
 6. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych towarów, jednak uzależniony jest on także od dostępności danego towaru.
 7. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta, bądź nieprawidłowościami leżącymi po stronie dostawcy.
 8. Klient ma możliwość uiszczenia ceny, w zależności od wybranego sposobu dostawy, poprzez:
  1. przelew bankowy dokonywany bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji podany w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia oraz imię i nazwisko, bądź nazwę Klienta. Uiszczenie ceny w tej sytuacji jest warunkiem wysłania towaru (zgodnie z ust. 5);
  2. przelew elektroniczny realizowany poprzez eCard / PayPal /
  3.  za pobraniem podczas odbioru towaru po dostarczeniu przez firmę kurierską lub pracownika Poczty Polskiej S.A. – gotówką lub inną metodą płatności akceptowaną przez firmę Kurierską;
  4. gotówką – wyłącznie w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Fundacji.

§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Wyłącznie Klient, który jest Konsumentem, posiada prawo od odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Fundację o skorzystaniu z tego prawa  w  drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego wobec Fundacji. W tym celu istnieje możliwość skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta – Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku  umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 4. Klient – Konsument winien dokonać zwrotu rzeczy do Fundacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Fundacja zwraca Klientowi – Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymano oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta – Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient – Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.
 6. Fundacja może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta – Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Koszt zwrotu rzeczy ponosi Klient – Konsument. Fundacja nie zwraca Klientowi – Konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Fundację.
 8. Klient – Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Fundacji lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Fundację do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Fundacja zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Klient – Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Fundacja nie odbiera kierowanych przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z wysyłaniem takich przesyłek.

§ 7. Procedura zgłaszania reklamacji

 1. Fundacja jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania towaru.
 2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, w tym z tytułu rękojmi i wad towaru, można składać:
  1. e-mailem na adres: filip.gruszka@mg13.com.pl
  2. listownie na adres: Fundacji z dopiskiem „Reklamacje”.
 3. Każde zgłoszenie jest rejestrowane i przypisywany jest mu numer zgłoszenia.
 4. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:
  1. nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;
  2. tytuł lub przedmiot reklamacji;
  3. udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragony lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;
  4. roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;
  5. kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);
  6. podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej, bądź za pomocą faksu.
 5. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zespół Reklamacji informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.
 6. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Zespół Reklamacji o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.
 7. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.
 8. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Zespół Reklamacji lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.
 9. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie przez Zespół Reklamacji o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.
 10. W przypadku nie ustosunkowania się przez Zespół Reklamacji do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.
 11. Fundacja nie jest producentem towarów i nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 12. Fundacja podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 13. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fundację o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 14. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 90-105 Łódź, ul.Piotrkowska 60 lub  mailowo pod adres filip.gruszka@mg13.com.pl
 15. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 16. Fundacja zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fundacji.
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 6. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie sklep.certum.pl lub od daty przesłania ich na adresy e-mail Klientów.
 7. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017r.